5 Ocak 2012 Perşembe

2012 Memur Maaş Ek Ödeme Hesaplaması Mahsubu

. 5 Ocak 2012 Perşembe

862 Ek ödeme mahsuplaşması nasıl yapılacak?... 9 Örnek...15 Ocak 2012′den önce her memurun ek ödemesi, ikramiyesi, döner sermayesi, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti, tazminatı farklı farklıydı. Ancak bu tarihten sonra aynı unvanda olanların ek ödemesi aynı olacak. Bu yapılırken daha önce ek ödemesi yüksek olup da şimdi daha az ek ödeme alanlar fark ödemesi alacaktır. Fark ödemesi alan personel eğer isteğiyle kurum veya unvan değiştirirse fark ödemesi bitecektir.

EK ÖDEME MAHSUPLAŞMASI NE DEMEKTİR?
666′dan önce her memura, tazminat, ek ödeme, döner sermaye ödemesi adı altında verilen ödemeler kurumdan kuruma değişmektedir. Ancak busistem15 Ocak 2012′den itibaren değişecektir. Bu değişirken daha önce yüksek ek ödeme alıp şimdi düşük alacak olanlar olabilecektir. Bu halde ek ödeme farkı alınacaktır.
UNVAN VEYA KURUM DEĞİŞMESİ
Yukarıdaki açıklamaya istinaden ek ödeme alanlar eğer kurum değiştirir veya unvan değişitirse, ek ödeme farkı bitecektir.
ÖNCEKİ EK ÖDEME SABİTLENİP HESAPLAMA YAPILACAKTIR
Hesaplama yaparken hata yapılmaması için şu hususu belirtmek istiyoruz. Önceki ek ödemeler toplamı ne kadar ise bu sabit kalacaktır. Örneğin önceki ek ödemenin aylık ortalaması 700 ise bu sabit bir değer olarak kalacaktır. Maaşlara yapılan zam bunlara etki etmeyecektir. Ancak, 15 Ocak 2012′den itibaren verilecek ek ödeme sabit değildir, değişkendir ve maaş zamlarından etkilenecektir. Maaşlara zam yapıldıkça, geçen yılki ek ödeme sabit olduğu için artmayacağından, fark zamanla azalacaktır. Fark bitince, personel, 666′da yer alan ek ödemeyi alacaktır.
9 ÖRNEK ÜZERİNDEN AÇIKLAMA
161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin ilgili bölümü:
9- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle;
a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla ek ödeme, ikramiye, tazminat, döner sermaye ödemesi, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri gibi değişik adlar altında yapılan ödemelere ilişkin yürürlükten kaldırılan hükümler,
b) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin değiştirilmeden önceki hükümleri,
uyarınca yapılan ödemelerden yararlanmakta iken, 15/1/2012tarihindenitibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödemeden yararlanmaya başlayan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı da dahil olmak üzere 14/1/2012tarihiitibarıyla hesaplanacak aylık net ödeme tutarının, (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için ödenmesi öngörülen aylık net ek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek ve aradaki farkın sona erdiğitarihtenitibaren sadece ek 9 uncu maddeye göre ek ödeme yapılacaktır.
İlgililer için 14/1/2012 tarihi itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca ve anılan tarih itibarıyla geçerli olan memur aylık katsayısı ile asgari ücret tutarı dikkate alınarak geçici 11 inci maddeye göre hesaplanacak aylık net ödeme tutarı sabit olup hiçbir şekilde değiştirilmeyeccktir.
Fark tazminatı ödemesine, 14/1/2012 tarihi itibarıyla ilgililerin bulundukları kadro ve pozisyonlarda kaldıkları sürece devam edilecek, personelin kendi isteği olmaksızın aynı kurumda yapılan kadro ve pozisyon unvanı değişiklikleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Ancak isteğe bağlı olarak; kadro veya pozisyon unvanında değişiklik olanlar ile başka kurumlara atananlar hakkında fark tazminatı ödemesine son verilecektir.
SGK’DAKİ MEMURUN EK ÖDEMESİ
Örnek 3- Sosyal Güvenlik Kurumunda memur kadrosunda görev yapan ve 5 inci dereceden aylık alan personele, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci fıkrasına göre %95 oranında ek ödeme ve dördüncü fıkrasına göre ikramiye ödemesi yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %90 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele, 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

MemurEk Ödeme Oranı (%) İkramiye Tutarı (TL)Brüt Ek Ödeme / İkramiye (TL)Gelir Vergisi (TL)Damga Vergisi (TL)Net Tutar(TL)
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin kinci fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme959500×0,06446×0,95 – 581,75581,75×0.0066 = 3,84577,91
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin837(1 0cak-30 Haziran 2012 dönemi için asgari ücret tutarı)İkramiyenin bir aya isabet eden tutan (837/6=139,50)139,50×0,15 = 20,93117,65
dördüncü fıkrasına göre hesaplanan ikramiye139,50×0,0066 = 0,92
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme909500×0,06446×0,90 = 551,13551,13×0,0066 = 3,64547,49
Fark Ödemesi(5502/28 ek ödeme ve ikramiye toplam net tutarı) – (375/ek 9 ek ödeme net tutarı)(577,91 + 117,65 = 695,56) – 547,49148,07

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken 148,07 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci ve dördüncü fıkraları uyarınca 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış olan ikramiye ve ek ödemenin toplam net tutarı olan 695,56 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.
KAYMAKAMIN EK ÖDEMESİ
Örnek 4- Birinci sınıf olup, 1 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan kaymakamlara 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlerden, 1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre %100 oranında ek ödeme yapılmakta ve 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre ise 12.000 gösterge rakamı üzerinden aylık ödenek verilmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %200 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Birinci Sınıf Kaymakam (1 inci derece 1 inci kademeden aylık alan)Ek Ödeme Oranı (%) / Ödenek GöstergesiBrüt Ek Ödeme /Ödenek (TL)Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi (TL)Net Tutar (TL)
1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükmüne göre hesaplanan ek ödeme1009500×0,06446×1 = 612,37608,33
612,37×0.0066 = 4,04
5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmüne göre hesaplanan ödenek12.00012.000×0,06446 = 773,52773,52×0,15 = 116,03652,38
773,52×0,0066 = 5,11
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme2009500×0,06446×2 1.224,741.216,66
1.224,74×0,0066 = 8,08
Fark Ödemesi(1700/ek 5 ek ödeme net tutan 15302/ 63 ödenek net tutarı)-(375/ek 9 ek ödeme net tutarı)(608,33 + 652,38 = 1.260,71) – 1.216,6644,05

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal hakları ödenirken 44,05 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanan ve fark tazminatı hesabına esas net tutar olan 1.260,71 TL sabit olup bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayımdaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.
KAYMAKAM ADAYININ EK ÖDEMESİ
Örnek 5- Kaymakam adaylarına, 1700 sayılı Kanunun 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 5 inci maddesine göre %145 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre de %145 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödenmeyecektir.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRÜNÜN EK ÖDEMESİ
Örnek 6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatının şube müdürü kadrosunda görev yapan personele, 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki hükmüne göre 26.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan fazla çalışma ücreti, aynı Kanunun 222 nci maddesine göre yapılması öngörülen %155 oranındaki net ek ödeme tutarından mahsup edilerek ödenmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Şube MüdürüFazla Çalışma Ücreti Göst . / EkÖdeme Oranı
(%)
Brüt Fazla Çalışma Ücreti/ Ek Ödeme (TL)Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi (TL)Net Tutar (TL)
4458 sayılı Kanunun 666 sayılı KIIK ile değiştirilmeden önceki 221 inci maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücreti26.00026.000×0,06446 = 1.675,961.675,96×0,15 = 251,39 1.675,96×0,0066 = 11,061.413,51
4458 sayılı Kanunun 666 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmadan önceki 222 nci maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme1559500×0,06446×1,55 – 949,17949,17×0,0066 = 6,26942,91
4458 sayılı Kanuna göre yapılan mahsup işlemiFazla çalışına ücretinin net tutarı ek ödemenin net tutarından mahsup edildiği ve örneğimizde de 4458 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken ek ödeme (942,91 TL), fazla çalışma ücretinden (1.413,51 TL) daha düşük olduğu için ilgiliye fazla çalışma ücretinin dışında ek ödeme adı altında ayrıca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme1709500×0,06446×1,70 = 1.041,031.041,03×0,0066 = 6,871.034,16
Fark Ödemesi(4458/221 fazla çalışma ücreti net tutan-375/ek 9 ek ödeme net tutarı)1.413,51 – 1,034,16379,35

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken 379,35 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanan ve fark tazminatı hesabına esas net tutar olan 1.413,51 TL sabit olup bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAKİ HİZMETLİNİN EK ÖDEMESİ
Örnek 7- 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen yedinci fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev yapan ve 8 inci dereceden aylık alan hizmetli kadrosunda bulunan personele, %80 oranında ek ödeme verilmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %70 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

HizmetliEk Ödeme Oranı (%)Brüt Ek Ödeme (TL)Damga Vegisi (TL)Net Tutar (TL)
3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme809500×0,06446×0,80 = 489,90489,90×0,0066 = 3,23486,67
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme709500×0,06446×0,70 = 428,66428,66×0,0066 = 2,83425,83
Fark Ödemesi(3146/39 ek ödeme net tutarı – 375/ek 9 ek ödeme net tutarı)486,67 – 425,8360,84

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken, 60,84 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen yedinci fıkrasına göre anılan tarih itibarıyla hesaplanmış olan ek ödemenin net tutarı olan 486,67 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAKİ MEMURUN EK ÖDEMESİ
Örnek 8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığında 5 inci dereceli kadroda bulunup 1 inci dereceden aylık alan memur unvanlı personele, söz konusu ek 3 üncü maddeye göre %65 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ck 9 uncu maddesine göre %110 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

MemurEk Ödeme Oranı (%)Brüt Ek Ödeme (TL)Damga Vegisi (TL)Net Tutar (TL)
375 sayılı KHK’nın ek 3 iıncü maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme659500×0,06446×0,65 = 398,04398,04×0,0066 = 2,63395,41
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme1109500×0,06446×1,10 = 673,61673,61×0,0066 = 4,45669,16
Fark(375/ek 3 ek ödeme net tutarı – 375/ek 9 ek ödeme net tutarı)395,41 – 669,16-273,75

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, ilgiliye 15/1/2012 tarihinde yapılacak ek ödeme tutarı 273,75 TL daha fazla olduğundan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAKİ MÜHENDİSİN EK ÖDEMESİ
Örnek 9- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer alan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan ve 1 inci dereceden aylık alan mühendis kadrosunda bulunan personele, söz konusu ek 3 üncü maddeye göre %96 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %150 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

MühendisEk Ödeme Oranı (%)Brüt Ek Ödeme (TL)Damga Vegisi (TL)Net Tutar (TL)
375 sayılı KHK’nın ek 3 üncü maddesine göre yapılması öngörülen ck ödeme969500×0,06446×0,96 = 587,88587,88 x0,0066 = 3,88584,00
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme1509500×0,06446×1,50 = 918,56918,56 x0,0066 – 6,06912,50
Fark(375/ek 3 ek ödeme net tutarı – 375/ek 9 ek ödeme net tutarı)584,00 – 912,50-328,50

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, 15/1/2012 tarihinde yapılacak ek ödeme tutarı 328,50 TL daha fazla olduğundan, ilgiliye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.kpss2012.net
Share this Article now on :
ARTIKEL YANG BERHUBUNGAN :


0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popüler Yayınlar